27. aug, 2013

PRA3-test for Tibetansk spaniel

Jeg kommer til å teste mine Tibetansk Spaniel for dette genet innen kort tid 😀

Svensk Specialklubb för Tibetansk Spaniel

PRA-Information

Styrelsen för SSTS har nu fått en första information från SKK avseende det nya DNA-testet som lanserats av AHT (Animal Health Trust) i England. SKK har som tidigare meddelats uppdragit åt SLU att kontakta AHT för att få det underlag som krävs för att SKK ska kunna ta ställning till testet.

Frågan om det nya testet kommer att behandlas på SKKs DNA- grupp vid deras nästa sammanträde som sker någon gång under augusti/september månad.

Innebörden av detta är att vi inte kommer att få något officiellt ställningstagande från SKKs sida förrän till hösten.

Testet kommer enligt uppgift från AHT i England vara tillgänglig från och med den 8 juli 2013. Om man vill använda testet innan SKK och SSTS tagit ställning bör man tills vidare beakta följande.....

1. Testet "täcker" endast 60% av mutationer som förorsakar PRA.

2. Testet ersätter inte fortsatt ögonlysning, utan skall ses som ett komplement till ögonlysning.

3. För den som i efterhand vill ha resultatet av testet officiellt registrerat, så är en förutsättning att man använder
SKKs allmänna remiss som återfinns på SKKs hemsida

4. Kontaktuppgifter; Animal Health Trust, Lanwades Park, Kentford, Newmarket Suffolk, CB8 7UU. tel.nr +44 1638 751000.
ankn. 1227, Chef Cathryn Mellersh.


Krister Söderstam
Ordf. SSTS 

Ny information om DNA-testet avseende PRA  2013-05-14

Sheila Thomson har gjort några inlägg i Tibetan Spaniel – Health concerns på facebook som återges nedan.

PRA-3 är en form av PRA hos Tibetansk Spaniel. Forskning inom Animal Health Trust, AHT, pekar mot att det finns åtminstone
ytterligare en form av PRA. Det DNA- test som kommer att lanseras inom kort ”täcker” bara PRA-3. Mot denna bakgrund
rekommenderar AHT att ett DNA-test aldrig kan ersätta ögonlysning. Medan DNA-testet begränsas till PRA så ger en ögonlysning
en bredare information om ögats status. Fördelen med att utföra såväl DNA-test som ögonlysning är att ett DNA-test kan identifiera ”carriers” vilket inte är fallet vid en ögonlysning. Styrelsen för SSTS vill inte spekulera i vad denna nya information kan innebära för det fortsatta arbetet med att få kontroll på PRA.
Vi vill som tidigare sagt avvakta information och beslut från SKKs DNA-grupp vad avser det nya DNA-tetstet.

Krister Söderstam
Ordf. SSTS

 Sheila Thomson's inlägg på Facebook den 13 maj 2013
PRA information 2013-05-07

Undertecknad har nu varit i kontakt med SKK avseende informationen från AHT i England om att det nu finns ett DNA-test för PRA 
på Tibetansk Spaniel.

Karin Drotz, avelskonsulent på SKK låter meddela att SKK genom sin DNA- grupp nu startat arbetet med att säkerställa att AHTs. DNA-test för Tibetansk Spaniel är vetenskapligt publicerat samt om testet är tillförlitligt och tillräckligt validerat. Detta är krav som
SKK ställer. Uppdraget att säkerställa testet har givits till Thomas Bergström på SLU.

I det fall SKK får ett positivt besked från SLU så kommer SKKs DNA-grupp att inleda diskussioner med SSTS* för att besluta om
huruvida det nya testet ska ersätta det gamla eller inte. Eftersom det kan förekomma flera typer av PRA, så finns det exempel på
hundar i andra raser som i ett DNA-test erhållit resultatet ”clear”, men som ändå fått diagnosen PRA. Av denna orsak blir det också
en diskussion om huruvida ögonlysning i rasen ska kvarstå eller inte. SKK har dock aldrig dubbla bekämpningsprogram, varför en
kvarstående rekommendation om ögonlysning då kan vara en del av klubbens RAS. Efter avslutade diskussioner kommer sedan
SSTS hos SKK ansöka om fortsatt bekämpningsprogram för PRA.

En central registrering av resultat från DNA-test kräver ett besked från SKK, vilket för närvarande inte finns. De Tibbe-ägare som
önskar DNA-testa sina hundar före att SKK tagit beslut, kan så göra. Resultatet blir i så fall liggande vilande, och registreras när
SKK tagit beslut om registrering. För registrering krävs att testet dokumenteras med av SKK framtagen remiss.Hur lång tid tar det innan vi har alla beslut på plats? Inledningsvis så ligger frågan hos SLU. När beskedet kommer från SKK om att
testet är godkänt så kan det gå ganska snabbt eftersom det inte handlar om att starta upp ett bekämpningsprogram, utan mer om
att revidera ett redan pågående program. Jag vågar inte i nuläget ha någon som helst uppfattning, utan vill hänvisa till fortlöpande
information här på hemsidan.

Krister Söderstam
Ordf.

 * Svensk Specialklubb för Tibetansk Spaniel

Nyeste kommentarer

29.06 | 18:52

En fantastisk plass ❤️

11.02 | 07:35

Hei!
Vi er mange med aner etter Ermegaard Benkestok på 8157 Meløy. Her ble det også avholdt Benkestok-seminar for noen tiår siden. Meløygården, Ermegaards sete, er bevart som bygdetun. Velkommen!

09.05 | 17:32

Også Benkestok, senere Ellingsen

10.11 | 21:21

Så koselig hjemmeside. Her får man virkelig ett innblikk i livet på Klakken Gård!